Abonē e-avīzi "Staburags"!
Abonēt

Lietošanas noteikumi

Vispārējie personas datu apstrādes principi

Šajos Vispārējos Personas datu apstrādes Principos (turpmāk tekstā Principi) ir izskaidrots, kā SIA “STABURAGS” (reģistrācijas numurs 48703000531, adrese Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 4, LV-5101) Pakalpojumu piedāvāšanas un sniegšanas gaitā apstrādā Personas datus. Šie Principi attiecas tieši uz jums, Ja jūs izmantojat vai esat izmantojuši SIA “STABURAGS” Pakalpojumus vai reģistrējuši profilu, vai piedalījušies SIA “STABURAGS” rīkotajās akcijās, izlozēs, testos vai kā citādi SIA “STABURAGS” uzrādījuši savus Personas datus. Šā iemesla dēļ mēs uzskatām par savu pienākumu jūs sīkāk iepazīstināt ar šiem Principiem. Ja jūs nepiekrītat SIA “STABURAGS” Vispārējiem Personas datu Apstrādes Principiem, šis Portāls un Pakalpojumi nav domāti jums, un tāpēc mēs iesakām atturēties no mājas lapu apmeklēšanas un Pakalpojumu izmantošanas.

SIA “STABURAGS” šos datus apstrādā vadoties no tiesībām uz vārda un informācijas brīvību kā arī žurnālistikas mērķiem un, lai gan datu subjektam arī šādos gadījumos ir tiesības uz personas datu aizsardzību, šo Vispārīgo principu sagatavošanā tas nav ņemts vērā.

1. Personas datu apstrādes principos izmantotie jēdzieni

1.1. SIA “STABURAGS” – SIA “STABURAGS” (reģistrācijas numurs 48703000531, adrese Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 4, LV-5101) , kas apstrādā Lietotāja Personas datus – GDPR nozīmē atbildīgais apstrādātājs atbilstoši šiem Personas datu apstrādes principiem;

1.2. GDPR – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Direktīvas nr. 95/46/EK atzīšanu par spēkā neesošu (General Data Protection Regulation)

1.3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu un identificējamu fizisku personu;

1.4. Lietotājs – fiziska persona – Tīmekļa mājas lapas apmeklētājs; mājas lapā sava konta izveidotājs vai Pakalpojumu izmantotājs;

1.5. Līgums – Personas datu apstrādes principu izpratnē par Līgumu tiek uzskatītas starp SIA “STABURAGS” un Lietotāju noslēgtās vienošanās, uz kuru pamata Lietotājam ir tiesības komentēt Tīmekļa lappusē publicētos rakstus;

1.6. Pakalpojums – visi pakalpojumi un funkcionalitātes, kurām SIA “STABURAGS” ir Lietotājam atļāvis piekļūt, piemēram, rakstu komentēšana, rakstu lasīšana, informācija par SIA “STABURAGS” uzņēmumu un/vai sadarbības partneru precēm, pakalpojumiem un atlaidēm, patērētāju spēlēm, akcijām un/vai izložu organizēšanu;

1.7. Apstrādāšana – dažāda veida ar Personas datiem vai to kopumiem automātiski vai neautomātiski veicama darbība vai darbības, t.sk. vākšana un pārsūtīšana;

1.8. Tīmekļa mājas lapa – staburags.lv un visi ar to saistītie apakšdomēni, kā arī SIA “STABURAGS” pārvaldāmās mobilās lietotnes.

2. Personas dati un to vākšanas paņēmieni

2.1. Veidi, kā SIA “STABURAGS” vāc personas datus Līguma noslēgšanas, Pakalpojumu sniegšanas un citām vajadzībām, kas nepieciešamas, lai Lietotājs varētu izmantot Tīmekļa mājas lapu:

2.1.1. Lietotājs SIA “STABURAGS” uzrāda savus Personas datus (piemēram, ievada savu vārdu, uzvārdu, kontaktdatus, lietotājvārdu, paroli, nosūta komentāru, izmanto dažādas interneta mājas lapas funkcijas un Pakalpojumus);

2.1.2. SIA “STABURAGS” pats vāc datus par Lietotāja uzvedību un darbībām Pakalpojumu un Interneta mājas lapas lietošanas laikā (dati saskaņā ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem, kas ir pieejami šeit);

2.1.3. Par sekmīgu Lietotāja identifikāciju un/vai maksāšanas rīkojumu SIA “STABURAGS” saņem apstiprinājumu no trešās personas, kas piedāvā atbilstošu pakalpojumu. Piemēram, lietotājs var veikt savu identifikāciju ar ID-karti, Mobilo ID, bankas saiti, Facebook kontu vai Google+ kontu un izdarīt Līgumā paredzētos maksājumus, izmantojot internetbankas pakalpojumus. Veicot identifikāciju/reģistrējot SIA “STABURAGS” interneta mājas lapā profilu, izmantojot sociālo tīklu vai citu kontu, piemēram, Facebook, persona nodod SIA “STABURAGS” datus apstrādei – ID, e-pasta adresi u.c. (reģistrēšanas un identificēšanas datu saglabāšanai, tīmekļa mājas lapā pieejamo pakalpojumu izmantošanai, saziņas nodrošināšanai ar personu u.c.). SIA “STABURAGS” Lietotāja PIN 1 un PIN 2 kodus neredz un nesaglabā. Ja autentifikācija tiek veikta ar ID karti vai Mobilo ID un ar parakstu apliecināta sava griba vai apstiprinājums, Lietotājs apņemas ievērot šo līdzekļu izstrādātāju un SIA “STABURAGS” izdotos drošības noteikumus un ieteikumus;

2.2. SIA “STABURAGS” apstrādā šādus personas datus:

2.2.1. Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, personas kods);

2.2.2. Kontaktdati (tālruņa numurs, e-pasts, adrese);

2.2.3. Līgumisku maksājumu gadījumā bankas dati (Lietotāja norēķinu konts, bankas nosaukums);

2.2.4. IP adrešu un sīkdatņu (angl. Cookies) dati.

3. Personas datu Apstrādāšanas mērķi un tiesiskais pamats

3.1. SIA “STABURAGS” apstrādā Lietotāja Personas datus šādiem mērķiem un uz šāda tiesiskā pamata:

3.2. Ar Lietotāju noslēgtā Līguma pildīšanai, piemēram:

3.2.1. Lai konsultētu Lietotāju un sniegtu viņam palīdzību Līguma noslēgšanā, ja SIA “STABURAGS” ir saņēmis attiecīgu vaicājumu;

3.2.2. Lai nosūtītu rēķinu un citu ar pakalpojumiem saistītu svarīgu informāciju;

3.2.3. Lai varētu nodrošināt no Līguma izrietošās saistības izpildi.

3.3. Saskaņā ar Lietotāja doto piekrišanu, piemēram:

3.3.1. Nosūtītu informatīvos materiālus, ja Lietotājs šim nolūkam SIA “STABURAGS” ir uzrādījis savu e-pasta adresi;

3.3.2. Iesaistītu SIA “STABURAGS” organizētajās patērētāju spēlēs, izlozēs, testos un akcijās un sazinātos ar personu par minētajās aktivitātēs laimētajām balvām, to saņemšanu u.c.

3.4. SIA “STABURAGS” leģitīmajās interesēs, piemēram:

3.4.1. Lai sazinātos ar Lietotāju tiešas pārdošanas nolūkā, ja, pamatojoties uz agrāk noslēgto Līgumu vai viņam sniegtajiem pakalpojumiem var pieņemt, ka Lietotājs tajā varētu būt ieinteresēts un viņš nav izpaudis savu neapmierinātību vai izteicis iebildumus pret šādas informācijas saņemšanu;

3.4.2. Lai nodrošinātu ar Lietotāju noslēgtā Līguma pildīšanu, tostarp Lietotāja Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšanai un to pierādīšanai (piemēram, lai iesniegtu Lietotājam prasījumus). Šādā gadījumā Apstrādāšanas tiesiskais pamats ir SIA “STABURAGS” leģitīmās intereses savu tiesību aizsargāšanā; Ja Lietotājs ir pārkāpis Līgumu vai normatīvo aktu prasības, SIA “STABURAGS” leģitīmās intereses ir svarīgākas par Lietotāja interesēm;

3.4.3. Tīmekļa lappuses apmeklētība, interneta mājas lapas Pakalpojumu izmantošanas statistika un cita nepersonializēta tehniskā informācija, kas paredzēta Interneta mājas lapas un Pakalpojumu uzlabošanai, tostarp sīkdatņu ievietošana pārlūkprogrammā.

3.5. SIA “STABURAGS” likumisko saistību pildīšana, piemēram:

3.5.1. Pienākums saglabāt grāmatvedības dokumentus;

3.5.2. Pienākums nodot kompetentām iestādēm Lietotāja personas datus, ja tie ir pieprasīti uz tiesiska pamata;

3.5.3. Pienākums atbildēt uz Lietotāja pieprasījumu.

3.6. Lietotāja Personas datus var apstrādāt arī tad, ja tas ir konkrēti nepieciešams SIA “STABURAGS” vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanai, izņemot gadījumu, kad Lietotāja intereses vai tiesības un brīvības ir svarīgākas, tāpēc personas dati ir aizsargājami, un arī tajā gadījumā, ja tas ir nepieciešams Lietotāja vai kādas citas fiziskas personas vitālu interešu aizstāvēšanai.

3.7. Ja Personas datu Apstrāde pamatojas uz SIA “STABURAGS” leģitīmajām interesēm, Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā izteikt iebildumus.

4. Personas datu nodošana pakalpojumu sniedzējiem (pilnvarotie apstrādātāji)

4.1. SIA “STABURAGS” Lietotāju personas datus apstrādā pakalpojumu sniedzēji (GDPR izpratnē pilnvarotie apstrādātāji): SIA “STABURAGS” ir pārliecināts par šādu pakalpojumu sniedzēju uzticamību, noslēdzis ar tiem datu apstrādes līgumu un ir atbildīgs par viņu rīcību.

4.2. SIA “STABURAGS” izmanto šādu kategoriju Pilnvarotos Datu apstrādātājus: serveru un mākoņpakalpojumu piedāvātāji, platformu piedāvātāji SIA “STABURAGS” organizētajām patērētāju spēlēm, izlozēm, testiem un akcijām, pasta pakalpojumu sniedzēji.

4.3. Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt no SIA “STABURAGS” sīkākus datus par pilnvarotajiem apstrādātājiem, izmantojot 12. punktā dotos kontaktdatus.

5. Personas datu nodošana trešajām personām

5.1. SIA “STABURAGS” Lietotāja Personas datus trešajām personām nodod tikai tādā gadījumā, ja tā ir paredzēts normatīvajos aktos, ja tas ir nepieciešams ar Lietotāju noslēgtā līguma pildīšanai, ja SIA “STABURAGS” ir leģitīmas intereses vai ja Lietotājs ir devis savu piekrišanu.

5.2. SIA “STABURAGS” Lietotāja Personas datus trešajām personām nodod šādos gadījumos:

5.2.1. Pasta pakalpojumu sniedzējam, lai tas varētu piegādāt adresātam sūtījumus. Šādos gadījumos nodošanas tiesiskais pamats ir ar Lietotāju noslēgtā Līguma pildīšana, atbildes sniegšana, SIA “STABURAGS” leģitīmās intereses vai Lietotāja piekrišana;

5.2.2. Uzraudzības, izmeklēšanas un tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādos gadījumos nodošanas juridiskais pamats ir SIA “STABURAGS” likumisko saistību pildīšanas pienākums;

5.2.3. Auditoriem, juridiskajiem un citiem konsultantiem, kam tas nepieciešams savu pienākumu pildīšanai SIA “STABURAGS” interesēs un ar noteikumu, ka viņi attiecīgos datus glabās slepenībā. Šādā gadījumā nodošanas juridiskais pamats ir SIA “STABURAGS” likumisko pienākumu pildīšana (piemēram, auditoriem) vai SIA “STABURAGS” leģitīmās intereses savu tiesību aizsargāšanā;

5.2.4. Parādu piedzinējiem, ja Lietotājs SIA “STABURAGS” ir palicis parādā. Šādā gadījumā nodošanas juridiskais pamats ir SIA “STABURAGS” leģitīmās intereses savu tiesību aizsargāšanā. Ja Lietotājs ir pārkāpis Līgumu vai normatīvo aktu prasības, SIA “STABURAGS” leģitīmās intereses ir svarīgākas par Lietotāja interesēm;

5.2.5. Reģistrācijai un sevis validācijai, varat izmantot arī tādu trešo personu kā Google vai Facebook piedāvātos rīkus, pamatojoties uz savu sniegto piekrišanu. Tādā gadījumā mēs varēsim izveidot Jums profilu, balstoties uz informāciju, ko mēs saņemam no šādiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī informācija par Jums tiks sniegta šiem pakalpojuma sniedzējiem. Tāpat varat pievienoties savam kontam, izmantojot šo trešo personu pakalpojumus, ja Jums tāds jau ir;

5.2.6. Tīmekļa lappuses apmeklētības, interneta mājas lapas Pakalpojumu izmantošanas statistikas un citas nepersonalizētas tehniskas informācijas iegūšanai, Lietotāja personas dati var tikt nodoti Pakalpojumu sniedzējiem, piemēram Google un Facebook, lai uzlabotu mājas lapas un Pakalpojumus, kā arī Lietotāja pieredzi, kā aŗi Gemius un citiem medijiem (un partneriem), kas piedalās pētījumā par interneta lietotāju apmeklējumu un pētījumos, kas sniedz datus par reklāmas kampaņām, balstoties uz SIA “STABURAGS” leģitīmajām interesēm;

6. Personas datu nodošana trešajām valstīm

6.1. Gadījumā, ja Lietotāja personas dati tiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, SIA “STABURAGS” nodrošinās atbilstošas Jūsu personas datu aizsardzības garantijas, piemēram, noslēdzot datu aizsardzības standartklauzulas, kas nosaka piemērotus un atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību Datu aizsardzības likumiem, kā arī apņemas ieviest nepieciešamos aizsardzības papildus mehānismus, lai nodrošinātu, ka Lietotājam tiek sniegtas tādas pašas personas datu aizsardzības garantijas kā GDPR.

7. Personas datu saglabāšana

7.1. SIA “STABURAGS” Lietotāja Personas datus saglabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā, SIA “STABURAGS” tiesību aizstāvēšanai vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

7.2. SIA “STABURAGS” Lietotāja datus saglabā atbilstoši personas datu tipam:

7.2.1. Grāmatvedības dokumenti: 7 gadi sākot no konkrēta saimnieciskā gada beigām, kā tas paredzēts likuma prasībās;

7.2.2. Ar Līgumu saistīti Personas dati: 10 gadi sākot no līguma izbeigšanās datuma, tīša līguma pārkāpuma gadījumā pēc maksimālā noilguma termiņa beigām;

7.2.3. Sīkdatņu informācija: saskaņā ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

8. Drošība

8.1. Lai garantētu Lietotāja personas datu drošību, SIA “STABURAGS” izmanto nepieciešamās organizatoriskās, fiziskās un infotehniskās drošības metodes.

8.2. Sava Tīmekļa lappuses konta lietotājvārdu un paroli Lietotājs glabā slepenībā un rūpējas, lai tās nenonāktu trešās personas valdījumā, izņemot gadījumu, kad Lietotājs pats ir pilnvarojis trešo personu izmantot kontu Pakalpojumu saņemšanai.

8.3. Tīmekļa lappuses konta īpašnieks nekavējoties ziņo SIA “STABURAGS” par lietotājvārda vai paroles nozaudēšanu vai nokļūšanu trešās personas valdījumā, lai SIA “STABURAGS” varētu piemērot attiecīgas Personas datu drošības aizsardzības metodes.

8.4. SIA “STABURAGS” nav atbildīgs par tādiem drošības prasību pārkāpumiem, kas radušies Lietotāja paša vainas dēļ.

9. Lietotāja tiesības un pienākumi

9.1. Ar attiecīgiem normatīvajiem aktiem (vispirms GDPR) reglamentētā apjomā Lietotājam ir atļauts īstenot šādas tiesības attiecībā uz SIA “STABURAGS” apstrādātajiem personas datiem:

9.1.1. pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem;

9.1.2. pieprasīt Personas datu labošanu;

9.1.3. pieprasīt Personas datu dzēšanu;

9.1.4. jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, īpaši tajā gadījumā, ja SIA “STABURAGS” tos apstrādā uz leģitīmu interešu pamata;

9.1.5. pieprasīt Personas datu pārsūtīšanu;

9.1.6. Iesniegt ar savu personas datu apstrādi saistītas sūdzības;

9.1.7. Jebkurā brīdī aizliegt savu personas datu apstrādi. Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

9.2. Lai realizētu savas tiesības, Lietotājs ar SIA “STABURAGS” sazinās izmantojot Datu apstrādes principu 12. punktā dotos kontaktdatus. Dažas no tiesībām Lietotājs var realizēt caur savu tīmekļa lappusē radīto lietotāja kontu.

9.3. SIA “STABURAGS” Lietotāja personas identificēšanai ir tiesīgs pieprasīt nepieciešamo papildu informāciju.

9.4. SIA “STABURAGS” uz Lietotāja pieprasījumu atbild 1 mēneša laikā un ziņo Lietotājam, kādus pasākumus SIA “STABURAGS” sniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai un vērsties tiesā.

9.5. Ja Lietotāja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, SIA “STABURAGS” var vai nu:

9.5.1. pieprasīt saprātīgu maksu; vai

9.5.2. atteikties izpildīt pieprasījumu.

9.6. Lietotājs var pieprasīt savu datu dzēšanu tikai tādā gadījumā, ja ir kāds no šiem pamatojumiem:

9.6.1. Personas dati vairāk nav nepieciešami tādam mērķim, kādam tie tika vākti vai kādā citā veidā apstrādāti;

9.6.2. Lietotājs atsauc savu piekrišanu datu apstrādei un nav cita datu apstrādes juridiska pamata;

9.6.3. Lietotājs iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz SIA “STABURAGS” leģitīmām interesēm un datu apstrādei nav svarīgu juridisku iemeslu;

9.6.4. Lietotājs iebilst pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos;

9.6.5. Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

9.6.6. Personas dati ir jādzēš tādēļ, lai SIA “STABURAGS” varētu pildīt likumā paredzēto pienākumu;

9.6.7. Ir izmantoti par 13 gadiem jaunāku bērnu personas dati, kas tiek apstrādāti uz atļaujas pamata.

9.7. Ja Lietotājs pieprasa personas datu dzēšanu, viņš savā pieprasījumā norāda, uz kuru Datu apstrādes principu 9.6. punktā minēto iemeslu pamata tas tiek darīts. SIA “STABURAGS” nav pienākuma dzēst personas datus, ja tam nav pamatojuma vai personas datu apstrādāšana ir nepieciešama šādos gadījumos:

9.7.1. lai nodrošinātu vārda un informācijas brīvību;

9.7.2. lai SIA “STABURAGS” varētu pildīt likumā paredzēto pienākumu;

9.7.3. lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

9.7.4. SIA “STABURAGS” ir citi likumā paredzēti Personas datu apstrādes pienākumi.

9.8. Ja Lietotāja Personas datu Apstrāde notiek ar Lietotāja atļauju, Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma dotā piekrišana.

9.9. Ja noticis Lietotāja personas datu aizsardzības pārkāpums un pēc SIA “STABURAGS” vērtējuma tas rada risku Lietotāja tiesībām un brīvībām, SIA “STABURAGS” par to bez nepamatotas turpmākas kavēšanās ziņo Lietotājam, izmantojot kādu no viņa uzrādītajiem kontaktdatiem, vai, ja tas nav iespējams, tad publiski.

9.10. Lai nodrošinātu Lietotāja personas datu precizitāti, Lietotājs apņemas ziņot SIA “STABURAGS” par jebkurām izmaiņām šajos datos.

9.11. Ja Lietotājs uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas, viņš var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai vai griezties tiesā savu tiesību aizsargāšanai.

10. Profilēšana mārketinga nolūkos

10.1. SIA “STABURAGS” Lietotāja datu profilēšanu mārketinga nolūkos veic ar lietotāju pārlūkprogrammā ievietoto SIA “STABURAGS” vai kādas trešās personas teksta failu jeb sīkdatņu (angļu val. Cookies) palīdzību. Profilēšana ir personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar Lietotāju saistītus personiskus aspektus (dzimums, vecums) un intereses, uz kuru pamata turpmāk sagatavo Lietotājam reklāmas un piedāvājumus, kas pēc SIA “STABURAGS” domām viņu varētu interesēt.

10.2. Mārketinga nolūkos veiktas profilēšanas rezultātā netiek pieņemti nekādi uz Lietotāju attiecināmi lēmumi ar tiesiskām sekām.

10.3. SIA “STABURAGS” profilēšanu mārketinga nolūkos veic leģitīmās interesēs. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu profilēšanu vai aizliegt savā pārlūkprogrammā sīkdatņu saglabāšanu ar atbilstošu iestatījumu palīdzību. Precīzāka informācija par SIA “STABURAGS” sīkdatnēm, t.sk. kā savā pārlūkprogrammā aizliegt sīkdatņu lejupielādēšanu, pieejama SIA “STABURAGS” sīkdatņu lietošanas noteikumos.

11. Personas datu apstrādes principu grozījumi

11.1. Var būt attiecīgi gadījumi, ka SIA “STABURAGS” šajos principos nepieciešams izdarīt zināmas korekcijas, kas veicamas saskaņā ar grozījumiem tiesību aktos, SIA “STABURAGS” personas datu apstrādes procesos, vai uzraudzības iestāžu, vai tiesas iesniegtiem norādījumiem. Par šīm izmaiņām SIA “STABURAGS” ziņo Lietotājam saprātīgā laikposmā pirms to stāšanās spēkā.

12. Maksājumu drošība

12.1. Lai nodrošinātu mūsu klientu privātumu, mēs esam ieviesuši un sekojam augstākajiem e-komercijas standartiem un protokoliem.

12.2. Neatkarīgi no maksājuma veida, SSL sertifikāts aizsargā visus maksājumus, kas tiek veikti staburags.lv sistēmā. Mēs nodrošinām un aizsargājam, ka Jūsu personiskā informācija (vārds, adrese, telefons, e-pasts un kredītkartes numurs) nenonāk svešu personu rīcībā. Visa iepriekš minētā informācija tiek pārraidīta šifrētā veidā un netiek glabāta uz servera.

12.3. maksājumu karšu dati tiek uzglabāti un pārsūtīti saskaņā ar galvenajiem kredītkaršu un debetkaršu konfidencialitātes un drošības standartiem saskaņā ar PCI DSS.

12.4. maksājumu karšu dati netiek pieprasīti un netiek izmantoti citiem mērķiem, kas nav saistīti ar preču un pakalpojumu apmaksu.

12.5. SIA “STABURAGS” nevienam nekādā veidā neizpauž klienta personas datus vai informāciju par maksājumu karti un darījumiem, izņemot saņēmēj bankas un Visa / MasterCard maksājumu sistēmas vai pēc valsts iestāžu pieprasījuma.

12.6. Lai nodrošinātu Regulatorā apstrādāto personas datu drošību un atbilstību datu aizsardzības un apstrādes principiem, ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, kurus rada apstrāde, SIA “STABURAGS” aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

12.6.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

12.6.2. ugunsmūris;

12.6.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

12.6.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

12.7. SIA “STABURAGS” darbinieki un amatpersonas, kuri ikdienas darba pienākumu ietvaros strādā ar informāciju, kas satur personas datus, ir apmācītas personas datu aizsardzības pasākumos un rakstiski apņēmušās ievērot konfidencialitātes saistības.

13. Autortiesības

Publikāciju saturs vai tā jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē un tā izmantošana bez SIA “STABURAGS” atļaujas ir aizliegta. Šīs tīmekļa vietnes informatīvos pakalpojumus ir tiesības izmantot tikai un vienīgi personīgam patēriņam. Jebkuras darbības ar tīmekļa vietņu saturu, to skaitā, bet neaprobežojoties ar meklēšanas funkciju veikšanu, indeksēšanu, rasmošanu, satura atlasi, kopēšanu, materiālu pilnīgu vai daļēju izmantošanu un/vai ievietošanu atskaitēs, pētījumos, analītiskos darbos ar vai bez komercmērķa kā arī trešo personu uzdevumā vai interesēs ir aizliegtas, izņemot Autortiesību likumā paredzētos gadījumus. Šo nosacījumu pārkāpuma gadījumā SIA “STABURAGS” ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību no trešajām personām 300,00 EUR (trīs simti eiro) apmērā par katru šādu materiālu izmantošanas gadījumu”.

14. Kontaktdati

14.1. Lai izmantotu savas tiesības, atceltu datu apstrādāšanas piekrišanu kā arī saņemtu papildu paskaidrojumus, iesniegtu pret SIA “STABURAGS” vērstas sūdzības, Lietotājs var griezties pie SIA “STABURAGS”, izmantojot šādus kontaktdatus:

E-pasta adrese:

online@staburags.lv

Pasta adrese:

Lāčplēša iela 4, Aizkraukle, LV-5101

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Staburags.lv komanda.